KOMUNIKAT w sprawie przetwarzania danych osobowych

Każdy  z  Państwa  podpisując  Deklarację Członka  UKS „DWÓJKA” Rydułtowy  za  siebie  i  swoje  dziecko podpisywał klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  Jej treść brzmi następująco: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji statutowych celów klubu sportowego i nie będą one udostępniane innym osobom
i podmiotom”. 

W związku z wprowadzeniem w dniu 25 maja 2018r.  Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych Osobowych jesteśmy zobowiązani do udzielenia Państwu następujących informacji.

Zgodnie  z  ROZPORZĄDZENIEM  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I RADY  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem danych podanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka (imię i  nazwisko,  data  urodzenia,  nr  PESEL,  nr  telefonu, adres  zameldowania 
i  adres email oraz wizerunku) jest:

Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” RYDUŁTOWY

44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 270, NIP: 647-21-42-503

adres strony internetowej: www.judoka.magra.pl

 

Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych w naszym Klubie są członkowie zarządu Klubu oraz trenerzy. Każda z wyżej wymienionych osób funkcyjnych jest zobowiązana do zachowania Państwa danych w tajemnicy.

Celem zbierania danych jest realizacja celów statutowych oraz promocja Klubu. Dane osobowe przetwarzane są przy okazji:

  • zgłaszania zawodników na mecze, zawody i turniej (imię i nazwisko, data urodzenia),
  • podawania ośrodkom wypoczynkowym list uczestników obozów organizowanych przez nasz Klub (imię i nazwisko, data urodzenia),
  • sporządzania dokumentów do uzyskania i rozliczenia dotacji w Urzędzie Miasta Rydułtowy (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zameldowania),
  • zgłaszania zawodników na badania lekarskie (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zameldowania),
  • tworzenia sprawozdań z zawodów (imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek),
  • publikowania fotoreportaży z zajęć oraz obozów sportowych naszego Klubu (wizerunek).

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych i promocji Klubu. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione przez administratora, są to: organizatorzy zawodów i turniejów, ośrodki wypoczynkowe, Urząd Miasta Rydułtowy oraz ewentualnie firma księgowa. Przekazanie danych osobowych nie uprawnia ww. podmiotów do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do celów wyraźnie wskazanych przez administratora.

Dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, nr telefonu, adres zameldowania i adres e-mail) będą przetwarzane przez okres: od daty podpisania Deklaracji Członka UKS „Dwójka” Rydułtowy do dnia wykreślenia go z listy członków.

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest nieograniczone czasowo.