REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS „DWÓJKA” RYDUŁTOWY

              

REGULAMIN  UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

UKS „DWÓJKA” RYDUŁTOWY

Opracowany na podstawie prawnie zatwierdzonego statutu klubu.

       I. Członkowie Klubu:

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zrzeszonego w Unii Europejskiej, posiadający pełnię praw publicznych,  na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Klubu oraz opłacenia wpisowego i pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch członków Zarządu.
 2. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami Klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych wyrażoną na piśmie, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której za szczególne zasługi dla Klubu Walne Zebranie Członków Klubu nadało godność członka honorowego, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

      II. Prawa członka klubu:

 1. Udział w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub,
 2. Uczestnictwa w innych formach działalności Klubu oraz korzystania z obiektów, urządzeń i wyposażenia Klubu,
 3. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, z zastrzeżeniem przepisów
  § 10 ust.2 i 3 Statutu,
 4. Udziału w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem stanowiącym, z zastrzeżeniem przepisu § 11 ust. 1 Statutu,
 5. Zgłaszania opinii i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu.
 6. Korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych klubu w ramach określonych planem działalności,
 7. Korzystanie z wiedzy fachowej i opieki trenersko - instruktorskiej,
 8. Korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w akcjach szkoleniowych klubu: zawodach , konsultacjach i zgrupowaniach (obozach),
 9. Korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego pozyskania sprzętu sportowego,
 10. Uzyskanie pomocy materialnej, socjalnej i opiekuńczej określonej odrębną decyzją klubu, (indywidualnie dla danego członka klubu - zawodnika, zawodniczki),
 11. Wyjazd na Randori organizowane przez klub dla zawodników uczestniczących w zajęciach przynajmniej 4 razy w tygodniu poprzedzającym wyjazd,

    2.1.   Interes zawodnika na zawodach reprezentuje wyłącznie trener Klubu.

    2.2.   Przed organami Polskiego Związku Judo i Śląskiego Związku Judo zawodnik reprezentowany jest przez Prezesa    Zarządu lub Pełnomocnika Zarządu Klubu.

    2.3.   Naruszenie postanowień zawartych w pkt. 2.1 i 2.2 przez opiekunów prawnych zawodnika może  skutkować relegowaniem zawodnika z Klubu.

     III. Obowiązki członka Klubu:

 1. Ochrona dobrego imienia Klubu,
 2. Przestrzeganie zasad fair play w sporcie,
 3. Przestrzeganie Statutu Klubu, uchwał Zarządu Klubu, a także wszelkich innych aktów wewnętrznych dotyczących działalności Klubu,
 4. Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych, w tym w działalności sportowej i organizacyjnej Klubu,
 5. Regularne opłacanie w terminie miesięcznych składek członkowskich.
 6. Opłacanie rocznych składek z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków /kontuzji/ odniesionych w czasie zajęć treningowych i zawodów,
 7. Poszanowanie i dbałość o mienie klubowe - obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy z zachowaniem bezwzględnej czystości,
 8. Regularne uczęszczanie na zajęcia treningowe w ramach przypisanej grupy lub uczestnictwo w innej statutowej działalności klubu,
 9. Posiadanie aktualnych badań lekarskich i na ich podstawie zgody lekarskiej do udziału w zawodach sportowych wydanych przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa w sporcie amatorskim – dotyczy członków uprawiających sport.
 10. Kulturalne zachowanie się na obiektach sportowych klubu,
 11. Godne reprezentowanie klubu w imprezach sportowych i nienaganne zachowywanie się w życiu pozasportowym,
 12. Nienaganne wypełnianie obowiązków ucznia,
 13. Wypełnianie poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej klubu,
 14. Zachowanie higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego.

    IV. Utrata praw członka klubu:

    1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu, po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Klubu,

    2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu:

 1. na pisemny wniosek Dyrektora Klubu - z powodu zalegania z opłatami składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 2. z powodu rażącego naruszenia Statutu lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Klubu ,
 3. z powodu działania na szkodę Klubu,z powodu śmierci członka.

       V. Opłaty i składki członkowskie:

 1. Zgodnie z punktem 3 ppkt e niniejszego Regulaminu każdy członek klubu powinien opłacać składki członkowskie w terminie i w wysokości ustalonej przez Zarząd UKS „DWÓJKA” RYDUŁTOWY.
 2. Wysokość składki członkowskiej ustala zarząd Klubu i podaje do wiadomości członom klubu na początku roku kalendarzowego.
 3. Składka powinna być opłacona do 10 – go dnia każdego miesiąca.
 4. Opłata składki członkowskiej jest stała i ilość odbytych treningów w miesiącu nie ma wpływu na jej wysokość.
 5. Zawodnicy przydzieleni zostają do właściwych grup treningowych.
 6. Przydziału do grup treningowych dokonuje Prezes Zarządu na wniosek trenera Klubu.
 7. Grupa treningowa I, opłaca składkę członkowską przez 12 miesięcy w roku.
 8. Pozostałe grupy treningowe opłacają składkę członkowską przez 10 miesięcy w roku.
 9. Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia. Opłacanie składek członkowskich jest potwierdzeniem członkostwa i przynależności do klubu.
 10. Dla trenującego rodzeństwa klub wprowadza następującą ulgę:

-        pierwsze dziecko opłaca składkę członkowską w wysokości 100%, każde następne w wysokości 50%.

    11. Ulga o której mowa w punkcie 7 Regulaminu Opłacania Składek Członkowskich nie dotyczy rodzeństwa trenującego w grupach I i II.

    12. Składkę członkowską należy opłacać do 10 – go dnia każdego miesiąca gotówką w sekretariacie klubu lub przelewem na konto:

ING Bank Śląski 34 1050 1403 1000 0004 0296 2153

(w tytule przelewu należy napisać imię i nazwisko członka Klubu – zawodnika oraz miesiąc)

 1. W zależności od sytuacji finansowej klubu rodzice będą zobowiązani do pokrycia kosztów udziału w zawodach (opłaty startowej).
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem wprowadzenia tj. od dnia  15.04.2015r .